Støvelvann og   Langdalsvassdraget

Støvelvannet var helt til slutten av syttitallet  et flott ørretvatn  øverst i Langdalsvassdraget på ytre del av Varangerhalvøya. At det kalles Støvelvannet kommer jo av at det ligner på en støvel.Helt opp til slutten av syttitallet var det mye og fin fisk i vatnet.Men da skjedde det noe som utryddet all fisken ikke bare i Støvelvannet  men i hele Langdalen .Folk som forsøkte å fiske med garn i vannet fikk ikke fisk ,men garnan var full av et grønnaktig slim .Andre fiskeredskaper var etter kort tid full av det samme og sikten i vannet var bare 20-30cm.

Var det stille på vannet kunne man se luft eller gassbobler overalt.

Undertegnede syntes det var trist at det flotte vassdraget skulle ligge brakk og kontaktet   daverende     fiskeforvalter Leif  R  Karlsen hos fylkesmannen og vi tok en befaring av store deler av vassdraget, bla.annet med elektrisk fiske, Vi undersøkte både hovedvassdraget og sidebekkan  men fant ikke liv.   

Det blev da søkt i undertegnedes navn om tillatelse til å sette ut ny ørret i vassdraget som var hentet fra nærliggende områder.

Søknaden blev innvilget og det blev fanget ca100 fisk som fjelltjenesten fraktet oppover til Langdalen.

No har det gledelige skjedd at den fisken har formert seg og at det atter er liv i Langdalen.

Men det er området rundt langdalsvannan og et stykke oppover dalen, Derifra og oppover mot Støvelvannet er det fremdeles fisketomt og vannet er ulevelig for fisk på grunn av tidligere omtalte forurensing.

Folk må gjerne fiske i Langdalen med lovlige redskaper,men vis måtehold så kanskje vi får beholde fisken i det naturskjønne området.

Når det gjelder det for fisken ulevelige området vil jeg forsøke å få faglig bistand,da det sannsynligvis dreier seg om langvarig og kraftig forsuring eller lignende i et område hvor slikt ikke burde forekomme i det hele tatt, der det ligger oppe i høyden på ytre del av  Varangerhalvøya

Jeg har nylig vært i kontakt med Leif R Karlsen som no er fiskeforvalter i Østfold                                                   

Der har man drevet med kalking av  vann som var fisketom på grunn av lignende forhold og hvor ørreten  er kommet tilbake.                                                     

                                                              

                                                  SIGMUND J NÆSS

 

Støvelvann

  7/8 hg.Ørret sannsylig kvalt av slim på hjellene

 

 Utsnitt av bekken fra Støvelvann, som ser slik ut i flere kilometers lengde.